ГОДИШНА СРЕЩА 2023 И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КОНКУРС 2023г.
Публикувано на: 16.01.2024

       На 16 декември 2023 г., в зала Б на Българска търговско - промишлена палата, София, се проведе Годишната среща на сдружение „Постоянно образование“ и бяха връчени наградите на конкурса на Сдружението за 2023 година.
       Посланието на събитието беше „Интегрирано образование през целия живот – разбирателство във взаимозависимия ни свят“. 
       Конкурсът на сдружението за дипломна работа на хуманна тема, защитена през 2023 г., се проведе за 11 поредна година и бяха присъдени две поощрителни награди на Елисавета Балтова от София и Снежина Любенова от гр. Левски.
       Документалният филм на сдружението „Възраждане на изгубената човечност“ беше показан в началото на срещата и послужи като основа на посланието на срещата с напомнянето за човешката природа и заложените в нея ценностни и личностни качества, които се нуждаят от осъзнаване.
       Повече информация, както и уводните части на наградените дипломни работи, могат да се намерят в сайта на сдружението.


       Приключи  11-тото издание на Конкурса за дипломна работа върху теми свързани с хуманното образование и по-специално засягащи принципите на образователната  философия „Номура“. През годините, Конкурсът се утвърди като много удачна форма за насърчаване на млади хора с подчертан интерес и готовност да работят в посока интегрирано образование през целия живот.  За целите и характера на  този конкурс, условията за участие и прилаганите критерии, може да се информирате подробно от  сайта на Сдружението и поместените материали от предишни издания.
       Тази година 2 дипломни работи привлякоха вниманието на журито,  които макар и различни по тематика, в еднаква степен застъпват основни принципи на философията „Номура“ и хуманното образование. Това е и основанието да бъдат  присъдени 2 поощрителни награди, вместо обявената. Елисавета Балтова, бакалавър от СУ, представи своята теза озаглавена „Специфики на ефективната лидерска комуникация в корпоративна среда в Spotify , Intel, Google и Patagonia“. Снежина Любенова, също възпитаник на СУ, участва с дипломна работа на тема „ Проектно-базираното обучение интегрирано в учебното съдържание по Околен свят на децата от втора възрастова група“.
       Дипломантките Балтова и Любенова задълбочено развиват и аргументирано защитават идеите за интегриране на процеси и индивидуални качества, за самопознанието и неговата значимост, необходимостта да живеем и работим в общност, както и идеята за  взаимозависимост във взаимоотношенията. В центъра на тези процеси неизменно стои човекът с неговата индивидуалност, лични качества, талант и отговорно отношение към заобикалящата го среда  ---  социално-обществена и природна. ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
ЕЛИСАВЕТА БАЛТОВА, СУ „ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

СПЕЦИФИКИ НА ЕФЕКТИВНАТА ЛИДЕРСКА КОМУНИКАЦИЯ В КОРПОРАТИВНА СРЕДА В SPOTIFY, INTEL, GOOGLE и PATAGONIA -  бакалавърска теза

ПРЕДГОВОР
“The art of communication is the language of leadership.”
James Humes

„Изкуството на комуникацията е езикът на лидерството.”
Джеймс Хюмс

       Актуалността и релевантността на темата са свързани с нарастващия брой предприятия и компании в световен мащаб и необходимостта от развиване, използване и управление на човешкия потенциал, така че ръководителите да използват уменията си като ресурс за ефективно управление и организация на служителите и с това да бъдат успешни и пред своите партньори и външни публики. Настоящата дипломна работа има за цел да разкрие механизмите за провеждане на успешна комуникация между лидер и публика, да формулира качествата необходими на лидера, за да общува ефективно и да постига целите си, да установи успешните тактики, с които лидерите комуникират ефективно.
       Тематичното поле е теоретично разработено от български и чуждестранни учени, които изследват методите за комуникация, влияние, корпоративната среда и нейните характеристики. Някои от цитираните изследователи, чиито принос е свързан с изследвания в областта на комуникацията, организационната психология, маркетинг и реклама са: Пол Арженти, Филип Котлър, Ерик Фламхолц, Катрин Йохансон, Курт Левин, Питър Саловей, Едуард Шейн, Питър Сенджи, Джеймс Грунинг, Тод Хънт, Йоп Корнелисен, Чавдар Христов, Яница Димитрова, Ванче Бойков и други.
       Теоретичната потребност от изследването е свързана с необходимостта да се задълбочат научните разработки по отношение на успешната комуникация между лидери и ръководители и техните служители и последователи, с цел да се използват за създаването на продуктивна работна атмосфера и корпоративна култура, която да мотивира и реализира потенциала на своите служители.

1 “Quotes about Communication.” n.d. Available from:

Практическата потребност от изследването е свързана с навлизането на новите поколения в света на работещите. За ръководителите в компаниите е необходимо и важно да следят тенденциите и анализите на научните изследвания, които разглеждат характеристиките и разясняват спецификите по отношение на успешната комуникация, начините за убедително въздействие и артикулиране на важни за организацията идеи, промени, условия, задължения.
Мотивацията на автора на предприеме настоящето изследване се дължи на личния интерес и работен опит в корпоративна среда. Все повече млади професионалисти встъпват в по-висока длъжност, което се дължи на собствената им амбиция, развиващи се умения и желание за промяна или усъвършенстване на конкретен модел, начин, процес на работа. Стремежът на автора е настоящият труд да бъде полезен и за вече заемащите висока управленска позиция, изхождайки от развитието на пазара на труда, навлизането на новите технологии и различните начини за комуникация и общуване, които предполагат и осъвременяване на инструментариума от умения. 
Задълбоченият анализ ще представи успешните подходи в комуникационното бизнес общуване между лидерите и служителите на организациите. При представяне на тактиките, които се използват, за да достигне една идея и тя да бъде реализирана от мотивирания член на компанията, ще се отличат подходите, които могат да се използват за ефективното общуване. Личните характеристики и индивидуални черти могат да бъдат използвани като ресурс за генериране на идеи по нов начин. Чрез правилно избрания метод на комуникиране от управленската и лидерската страна могат да бъдат постигнати високи резултати в самата организация, а с това успехът да бъде видим и за останалите публики, в които се включват потребителите, заинтересованите страни, настоящи и бъдещи застъпници на компанията и нейния бранд. 
С оглед на това, че високите бизнес резултати на една компания се дължат на ефективната работа на нейните служителите, правилната стратегия и способите да се използват наличните ресурси по най-благоприятен начин, се вижда необходимостта от изследването на успешните методи за комуникация и ясното предаване на идеи и спрямо йерархичната специфика на организацията както и тяхното реализиране. Във време на иновации и ръст на новите технологични открития неизменно се променят средата и средствата за общуване, които са изначална предпоставка за предаването на всяка идея, мотивирането, осъществяването на диалогичност и успешни взаимоотношения между служителите и лидерите в организацията.
Обектът на изследването е лидерската комуникация. Предметът на непосредствен изследователски интерес включва конкретните умения, похвати, механизми, които лидерите използват за успешна комуникация в корпоративна среда. 
Основният научен проблем на изследването е да се изведат комуникационните принципи за предаване, представяне и възприемане на идеи, концепции, организационна култура в корпоративна среда.
Водещата изследователска теза е, че чрез правилно избраните комуникационни подходи от страна на лидерите в една корпорация спрямо индивидуалните черти на служителите си и отделяйки внимание на съвременни технологични и управленски тенденции, те могат да предадат по-лесно, по-ясно и по-ефективно своите идеи, задачи, мисли и мотивиращи принципи, като това ще им позволи да осъществяват продуктивни взаимоотношения, с които да се реализират личностни успехи, но и положителните резултати и постижения за самата организация.
Цел на изследването е да разкрие механизмите за провеждане на успешна комуникация между лидер и публика, да формулира качествата необходими на лидера, за да общува ефективно и да постига целите си, да установи успешните тактики, с които лидерите комуникират ефективно. 
Фокусът на изследването е върху следните основните задачи:
  • да бъде анализирана специализирана литература и да се даде дефиниция, свързана с термините корпоративна и бизнес среда, комуникация в корпоративна среда, лидерство, ефективно общуване, емоционална интелигентност и емпатия, активно слушане, корпоративна култура;
  • да бъдат анализирани елементите на ефективното общуване на лидерите, ролята и спецификите на успешната комуникация в съвременния свят на развиващи се технологии;
  • да бъдат анализирани иновативни начини на управление на съвременни успешни компании с цел изследване на взаимодействието между лидерите и служителите и спецификите на успешната комуникация в организацията;

Изследването не претендира за всеобхватност. Неговият изследователски периметър се ограничава в полето на организационните модели на американските компании Spotify, Intel, Google и Patagonia. Spotify е в списъка на световната класация на “Forbes” за най-добър работодател в САЩ “America’s Best Midsize Employers”2, а „Intel“ е приета за една от най-добрите компании-работодатели в света „World’s Best Employers”3. Google от своя страна е на челни позиции и в надпреварата за най-добър работодател на голяма компания в САЩ “America’s Best Large Employers”4. Списание „Fortune“ обявява Patagonia за една от „Стоте най-добри компании, за които може да работите“5.


2 “Forbes Profile: Spotify.” 2023. Available from: https://www.forbes.com/companies/spotify-technology/?sh=385f7256ded5.

3 Polanco, Emmanuel. “World’s Best Employers 2022,” October 11, 2022. Available from: https://www.forbes.com/lists/worlds-best-employers/?sh=381e28ec1e0c. 

4 “Forbes Profile: Google.” 2023. Available from: https://www.forbes.com/companies/google/?sh=6840a0a55d28

5 Chouinard, Yvon. Let my people go surfing. The education of a reluctant businessman. Penguin Books, 2016.


Основният изследователски подход, с който се провежда изследването, е индуктивен, като от анализа на избраните източници и факти се достига до заключения и обобщения за спецификите на ефективната комуникация в работна среда. Настоящият дипломен проект е реализиран чрез комбинирани научни методи и частнонаучни като анализ, сравнение и провеждане на дълбочинни интервюта със стремежа да се предостави достатъчен теоретичен обзор и да бъдат характеризирани, проследени и анализирани съвременните тенденции в областта на комуникационните похвати. Методологична основа на изследователския проект са научни трудове на български и чуждестранни теоретици и практици, които изследват методите за успешна комуникация и влияние, процеса по предаване и приемане на идеи, спецификите, свързани с корпоративната среда и отношенията между лидер и служители.

Методиката за провеждане на изследването включва следните методи и средства: 

  • изследване и сравнение на случаи (case studies) на избраните за анализ компании Spotify, Intel, Google, Patagonia;
  • дълбочинно интервю (структурирано опосредствано експертно интервю) с лидери на български компании;

Емпиричните източници на проучванията сапроведените дълбочинни интервюта с изпълнителни директори на четири компании в България и едно дълбочинно интервю с ръководител на екип от българска компания.

Основните работни понятия са дефинирани както следва: бизнес комуникация, корпоративна култура, лидерска комуникация, лидерски стилове, емоционална интелигентност, емпатия, активно слушане, employer branding.

Структурата на дипломната работа е изградена в три основни глави и приложения.

Първа глава се състои теоретична част, в която ще бъдат включени изследвания и анализи на основните понятия и теории от сферата на бизнес комуникацията, корпоративна култура и организация на човешки ресурс чрез различни видове лидерски стилове.

Във втора глава ще бъдат разгледани и анализирани изследвания на случаи от шведска и три американски корпорации, в които се посочват успешните примери за ефективна комуникация на лидерите- как те успяват да предадат своите идеи в компанията и на външните публики, какви комуникационни методи и средства използват, за да предадат мотивацията, ценностите на организацията и да изгради отношения на взаимно доверие и позитивен имидж във вътрешната и външната среда.

В трета глава ще бъдат представени отговори на проведени дълбочинни интервюта с лидери на български компании и ще продължи с на анализ дали чуждестранните практики и успешни примери са приложими в българска среда. Те са последвани от отправени предложения за изграждането на по-ефективна комуникация между ръководители и служители. Основната база на проведеното изследване включва информационни масиви от Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, печатни и електронни източници, онлайн блогове и научни статии на български, английски и немски език, посветени на комуникацията на лидерите, корпоративната култура, видовете лидерски стилове, емоционална интелигентност. Емпиричният материал е набавен чрез проведени дълбочинни интервюта с експерти-лидери на български компании. Всички цитирани източници са отбелязани в списъка „Библиография“ в края на настоящия труд. 

От анализа на проведените дълбочинни интервюта ще бъдат изведени хипотези, които ще бъдат пълноценно допълнение към представените теоретични анализи.ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

СНЕЖИНА ЛЮБЕНОВА, СУ „ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРАНО В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ НА ДЕЦАТА ОТ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - бакалавърска теза

УВОД

       Динамичните промени изискват формиране на многофункционална грамотност чрез осигуряване на единство и приемственост между класическите и интерактивните методи на обучение. Новата култура на учене, основаваща се на конструктивистката образователна парадигма, трансформира позицията на учащия се от пасивен участник в активен субект на диалоговото, интерактивното обучение, при което учителят не е главно източник на информация, а съизследовател в процеса на конструиране на новите знания и опит. Да се учи конструктивно означава: да се учи активно; да се решават проблеми; да се създават условия за трансфер на наученото в реални условия; да се актуализират старите знания преди конструирането на новите; да се решават различни типове автентични задачи, свързани с практиката; да се осигуряват условия за придобиване на учебен опит чрез решаване на задачи, проблеми, участие в дискусии; да се насърчава творческото и критичното мислене, с цел повишаване самостоятелността на учениците; обучението да протича в стимулираща среда. Ученето се превръща в активен процес на търсене на знания, до които се достига чрез индивидуално участие и контакт с другите обучавани, а не чрез имитации или повторения, както е в традиционните дидактически модели. Стимулира се както индивидуалността, така и груповата работа в екип. Един от актуалните днес интерактивни методи на обучение е методът на проектите или проектно базираното обучение. Главна същност на метода е активността, колективността и цялостното изучаване на жизнените явления. Проектите се извличат от непосредствените житейски интереси на учениците, като основна изходна позиция е, че жизнеността на знанията изисква цялостност, обединеност, интегралност. Има много сходни черти между интерактивността днес и активното училище, за което са ратували известни педагози, психолози, философи и други дейци на образованието като Дюи, Декроли, Хербарт, Френе и др. [2]. Анализът на постановките в теоретичните източници за понятията интерактивен, интеракция води до разбирането, че свързаните с тях дейности винаги предполагат взаимодействие, взаимно влияние, сътрудничество.