КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА '2022
Публикувано на: 20.01.2023

            В края на изминалата 2022 г. приключи 10-тото издание на  ежегодния Конкурс за дипломна работа на тема свързана с хуманното образование и принципите залегнали във философията „Номура“ , за  интегрирано образование през целия живот.  Целта на Конкурса е разширяване мрежата от последователи на образователната философията „Номура“ и стимулиране на младите хора както към личностно, така и към професионално израстване в контекста на интегрираното образование. Като гражданска организация на доброволен принцип, Сдружението има стремежа да приобщава все повече последователи и съмишленици,  като насърчава доброволческата им работа по места. Смисълът на подобни действия не е  увеличаване на членската маса, а  постепенното създаване на национално движение, ангажирано с проблемите на възпитанието, образованието и личностното израстване.

            Дипломните работи, участващи в конкурса, се разглеждат и класират от комисия, съставена от членове на УС на Сдружението. Независимо, че част от тях са представители на академичната общност в България, критериите, които се прилагат са подчинени по-скоро на целите на Конкурса, отколкото на академичните достижения. По тази причина, регламентът вече не допуска участието на дисертационни трудове. Конкретизирано е изискването за връзка на разработените тези с хуманното образование и принципите свързани с него. От съществено значение са също индивидуалният подход и оригиналност, както и приложният характер на работите. 

            Конкурсът се утвърди като добра практика за постигане целите на Сдружението  и доведе до положителни резултати в дейността му. Въпреки това, следва да се отбележи, че в сравнение с първите издания, участниците намаляват от година на година. В 10-тия юбилеен конкурс се състезаваха 8 дипломанти, възпитаници на СУ, Пловдивски, Югозападен и Шуменски университети, Военна академия „ Г.С. Раковски“ както и НСА. Представените работи – предимно магистърски тези – бяха общо 9 (2 от тях – на един автор).     Иска ни се да вярваме, че продължава да има интерес към подобен конкурс, и че потенциалните участници не биха се повлияли от скромния размер на наградите / Първа -  500 лв./ и  /Поощрителна, ако се присъди такава – 300 лв./ Във всеки случай, не броят, а качеството на дипломните работи е от първостепенно значение. 

            Всяка от представените разработки в Конкурс‘ 2022 е с различна тежест спрямо регламента, но със своите индивидуални достойнства. Комисията присъди Първа и Поощрителна награди за дипломите, които в най-голяма степен отразяват  идеите и принципите на образователната философия „Номура“, както и ангажираността на авторите към представената проблематика, с оглед адекватното й разрешаване.