КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА ‘ 2021
Публикувано на: 24.12.2021

Приключи 9-тото издание на  ежегодния Конкурс за дипломна работа на тема свързана с хуманното образование и принципите залегнали във философията „Номура“ , за  непрекъснато интегрирано образование.   Целта на Конкурса е разширяване мрежата от последователи на философията „Номура“ и стимулиране на младите хора както към личностно, така и към професионално израстване в контекста на непрекъснатото интегрирано образование. В дългосрочен план, Сдружението има стремежа да приобщава все повече съмишленици,  като насърчава доброволческата им работа по места. Смисълът на подобни действия не е увеличаване на членската маса, а  постепенното създаване на национално движение, ангажирано с проблемите на възпитанието, образованието и личностното израстване.

Дипломните работи, участващи в конкурса, се разглеждат и класират от комисия, съставена от членове на УС на Сдружението. Критериите са в тясна връзка с регламента, отнесено към развитите теми и предлаганите идеи. От съществено значение са също индивидуалният подход и оригиналност, както и приложният характер на работите.  Тази година за първи път регламентът допуска участие и на докторанти, които се състезават и класират отделно.  Независимо от тежестта на предлаганите тези,  комисията не се фокусира върху научната страна на разработките, тъй като в Конкурса участват защитени работи,  получили адекватна оценка от представители на академичната общност.

За съжаление, както и в предходната година, участниците в Конкурса са малко на брой. Иска ни се да вярваме, че това се дължи на обективни обстоятелства вследствие епидемиологичната обстановка, а не  спад в интереса към подобно състезание. Както е видно от присъдените награди, малкият брой участници в никакъв случай не означава по-малко стойностни разработки. Получени бяха 2 докторски дисертации, 1 дипломна работа за присъждане на образователно-квалификационна степен „магистър“ и 2  -- за  „бакалавър“. Без съмнение 2-те дисертации се отличават с подчертана задълбоченост и сериозност на направените изследвания  -  плод на дългогодишна работа. Именно това наложи те да бъдат класирани отделно от останалите. Както и в предишните издания на Конкурса, представените теми и идеи са интересни и актуални, и в по-голямата си част с адекватно практическо приложение. Независимо от посочените достойнства, ако работата не отговаря на регламента, логично отпада от класацията.

С оглед различната тежест на дисертациите спрямо дипломните работи, освен обявената в регламента Първа награда от 500 лв., комисията реши да присъди и 2 поощрителни в размер съответно на 400 лв. и на 300 лв.


Първа награда   

Лало  Пацев Каменов, СУ „Св. Климент Охридски“

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на тема: „Рефлексивна картина на дискриминационните фактори в сферата на средното образование (2012 -2017)

Дисертационният труд е задълбочен и широкомащабен. Авторът ни представя рефлексивна картина на българското средно образование и в частност на съществуващите дискриминационни фактори. Независимо, че изследвания период е 2012-217 г., темата продължава да е актуална, поради острата необходимост от демократизиране на образованието в съвременното мултикултурно общество. Подобна амбициозна цел не би могла да бъде постигната без прилагането на рефлексивен подход, отбелязва авторът. „Социално ориентирано поведение, основаващо се на гражданско съзнание“, възпитаване в недискриминация и постигане на образователна интеграция са възможни по пътя на личностното осъзнаване и израстване, при зачитане на индивидуалните ценности и различия. В дисертацията се обръща сериозно внимание на необходимостта от актуализация на националния образователен модел: безспорна е нуждата от „промяна на моделите и формите за организация на гражданското образование,  чрез формално и неформално образование“. Предлаганият етнопсихологопедагогически модел за превенция и преодоляване на дискриминационните фактори  е насочен както към педагогически, така и към непедагогически специалисти. Авторът се спира и на нуждата от разработването на „рамка за мониторинг и оценка на практическото приложение на модела“. Утвърждаването на рефлексивния подход се основава на интеркултурната компетентност на педагогическите и непедагогически специалисти, включването на етнологията в средното образование и създаването на „образователна среда без дискриминационни фактори“, обобщава авторът. Придобиването само на знания и умения е недостатъчно. Съвременното мултиетническо и мултикултурно общество се нуждае от ценностно ориентирано рефлескивно образование и рефлексивни личности с  гражданска и национална идентичност.

В дисертацията е отделено внимание и на някои моменти от Стратегическата рамка на българското образование (2021-2030). 


Поощрителна награда

Виолетка Маринова Цолова , СУ „Св. Климент Охридски“

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на тема: „ Модел на Академия Град на бъдещето за устойчив професионален избор на учениците“

 В представената дисертация се излага тезата за необходимостта от промени в професионалното обучение и обучителната среда за постигане на устойчив професионален избор: „ … актуалните комуникационни технологии променят отношенията с времето и пространството, променя се концепцията за образование и обучение … “, като последните са немислими без възпитанието на обучаемите. Разработен и апробиран е типов Модел на учебна „Академия Град на бъдещето“, реализиран в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“.  От направеното изследване е видно, че Академията е „адекватна форма на извънкласна подготовка“ и  начин за взаимодействие между училище и реална работна среда. Особен акцент се поставя върху  обучението в метакогнитивна перспектива. Способността за осъзнаване на собствените мисли и възможности, самонаблюдението, критичното и стратегическо мислене, и вземането на осъзнати решения са резултат от изграждането на метакогнитивни умения. За „цялостното изграждане на личността  в полза на обществото“ се изисква участието на училище, бизнес и медии, в тясно сътрудничество. Според автора, моделът „Академия Град на бъдещето “е практически приложим „в обучението по всяка една дисциплина както в общообразователната, така и в професионалната подготовка“. Дисертационният труд е задълбочен и има научно-приложен характер, което го прави интересен и полезен за учители и  преподаватели.

 

Поощрителна награда

Петя Дикова, Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Дипломна работа  за присъждане на образователно-квалификационна степен „магистър“ на тема: „Военните лидери като ретори в контекста на автентичното лидерство“

Като се позовава на древната философска мисъл, дипломантката ни запознава със спецификата на ораторското изкуство и тясната връзка между реториката и автентичното лидерство. Темата е актуална, интересна и има интердисциплинарен характер. В центъра на вниманието е човешката личност и необходимостта от самопознание, и непрекъснато личностно развитие в процеса на изграждане на взаимовръзки и взаимоотношения за постигане на автентично лидерство – „стил на лидерство вкоренен в хуманизма“.  И докато „поетите се раждат, ораторите се създават“ ,   -   лидерите се самосъздават и отдават на непрекъснато развитие, но не без участието на общността, която ги вижда или не  като такива. Достойнствата на дипломната работа се изразяват не само по отношение на оригиналността и актуалността на темата за автентичното военно лидерство и реторика, и взаимодействието между тях. Идеята, че „подчинените са  пряко отражение на ценностите, които лидерите внушават със своя личен пример“ е релевантна както в образователен, така и в най-общ житейски аспект.    

 Грамота за участие

Аделина А. Степанович, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ 

Дипломна работа  за присъждане на образователно-квалификационна степен „бакалавър“на тема: „Работа с деца със специални образователни потребности за овладяване на агресивното поведение и развиване на емоционалната интелигентност“

От представеното резюме е видно, че дипломантката се фокусира върху взаимовръзката между емоционалната интелигентност и проявата на агресия, като извежда на преден план необходимостта от по-щателно проучване в тази насока. Тя подчертава че, постигането на висока емоционална интелигентност е сложен процес, който изисква специфични педагогически практики и адекватни методи за оценяване нивото на емоционална интелигентност, като основа за множество значими умения и компетенции. Препоръките, които  Аделина прави в посока намаляване на агресията, чрез постигане на висока емоционална интелигентност, се свеждат до обучение за педагогическия състав, разработване на програми  и прилагане на обучение чрез преживяване. По този начин на децата с различни СОТ-трудности ще се помогне да осъзнаят и контролират емоциите си, както и да развият силните си страни за придобиване на различни умения. Според комисията,  темата е изключително актуална и би следвало да бъде развита по-обстойно и в по-голяма дълбочина. 

 

Грамота за участие

Надя Калоянова Иванова, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Дипломна работа  за присъждане на образователно-квалификационна степен  „бакалавър“ на тема: „Подобряване качеството на питейната вода чрез използване на локални пречиствателни системи с UV-дезинфекция“

Темата за водата като източник на живот и един от най-важните природни ресурси безспорно заслужава внимание. Самото заглавие на дипломната работа подсказва, че фокусът е изместен от общото към частното, а именно питейната вода, на която се пада едва 1%  от водния ресурс на планетата. Този факт красноречиво говори за необходимостта от опазване на източниците на питейна вода и гарантиране  на доброто й качество. В своята работа  дипломантката регистрира негативните последици върху този ценен ресурс, резултат от човешката дейност. Проблемът за човешкото бездействие по отношение намаляване и/или отстраняване на замърсителите не се коментира. Като изхожда от нуждите на Благоевградския регион, Надя Иванова  ни запознава с различни методи  и  съоръжения за подобряване качеството както на водопроводната, така и на изворната вода в региона.


АВТОРЕФЕРАТИ * УВОДИ * РЕЗЮМЕТА  - публикуват се със съгласието на авторите

Лало  Пацев Каменов, СУ „Св. Климент Охридски“

РЕФЛЕКСИВНА КАРТИНА НА ДИСКРИМИНАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2012 -2017)


Виолетка Маринова Цолова , СУ „Св. Климент Охридски“    

МОДЕЛ НА АКАДЕМИЯ ГРАД НА БЪДЕЩЕТО ЗА УСТОЙЧИВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ


Петя Дикова, Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Военните лидери като ретори в контекста на автентичното лидерство


Аделина А. Степанович, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ 

Работа с деца със специални образователни потребности за овладяване на агресивното поведение и развиване на емоционалната интелигентност


Надя Калоянова Иванова, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Подобряване качеството на питейната вода чрез използване на локални пречиствателни системи с UV-дезинфекция