КОНКУРС 2020 на Сдружение "Постоянно образование"
Публикувано на: 19.12.2020

Приключи 8-то издание на  ежегодния Конкурс за дипломна работа на тема свързана с хуманното образование и принципите залегнали във философията „Номура“ , за   интегрирано образование през целия живот.  Целта на Конкурса е стимулиране на младите хора за професионална и доброволческа дейност в сферата на хуманното образование и разширяване мрежата от последователи на философията „Номура“. Работите се разглеждат и класират от жури, съставено от членове на УС на Сдружението. Тематиката и това, доколко развитите идеи имат отношение към посоченото в регламента, както и индивидуалният подход и възможността за прилагане на тези идеи в практиката, са критериите с най-голяма тежест. Съвсем умишлено журито не се фокусира върху академизма, тъй като в Конкурса участват вече защитени работи в съответните вузове.

За разлика от преди, тази година, вероятно поради извънредната епидемична обстановка, участваха малко кандидати, но това не се отрази на нивото на Конкурса. Представени бяха 2 докторски дисертации, 2 магистърски тези и дипломни работи за присъждане на ОС „бакалавър“ , както и за придобиване на II-ра професионално-квалификационна степен.  За съжаление, регламентът не включва участието на дисертационни трудове, а също и на незащитени дипломни работи, независимо, че представените такива безспорно имаха своите достойнства.                                                                                        

В тазгодишното издание участваха предимно възпитаници  на СУ „Св. Климент Охридски“ и такива на Пловдивския университет, Техническия университет - Варна и   Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - Свищов. 

Бяха разгледани следните разработки:

„ Реализиране на идеи за екологично образование по време на лятно училище“

СУ, Райна Видева,бакалавър


„Диагностичен срез на професионалните и личностни компетентности на помощник възпитателя върху примера на детските градини в град Поморие“

СУ, Дафина Асеникова –  разработка за придобиване на II-ра професионално-квалификационна степен


„Система на педагогическото взаимодействие семейство – училище върху примера на обучението по история в средното училище“

СУ, Елизабет Божилова, магистър


„Проучване върху готовността на кетъринговите фирми за приложение на принципите за устойчивост“  – предстои защита

Университет по хранителни технологии, Пловдив, Николета Минчева


„Българските читалища – между  възхвалата и отрицанието. Читалищен мениджмънт в съвременен контекст“

СУ, Силвена Байракова, доктор


„Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране“

Стопанска академия „Д.А.Ценов“, Свищов,Таня Йорданова, доктор


„Интеркултурно образование за устойчиво развитие. Перспектива и възможности за реализация“                Технически университет, Варна, Диана Добрева,бакалавър


„Игровата анимация за емоционално филтриране на деца при прехода от подготвителна група към начално училище“

СУ, Златка Георгиева, магистър


Като цяло и тази година предложените теми и разработки са интересни, актуални и задълбочени. За целите и дейността на Сдружението, свързани с интегрираното образование през целия живот, разработките  с подчертана творческа индивидуалност, оригиналност и практическо приложение са особено ценни. Съвсем естествено, някои от работите са по-мащабни и всеобхватни при излагането на тезата, други се ограничават до теоретични постановки  и общоизвестни изводи. Трети, както е видно от изброените по-горе заглавия, са на тема различна от посочените в регламента и нямат отношение към хуманното образование и образователната  философия „Номура“.   

С оглед на целите на този вече традиционен конкурс, журито реши да присъди 2 награди – обявената в регламента Първа награда от 500 лв. и една поощрителна от 300 лв.    

Поощрителна награда – Диана Добрева, бакалавър  (Технически университет, Варна; Катедра „Социални и правни науки“ ) , за дипломна работа на тема „Интеркултурно образование за устойчиво развитие. Перспектива и възможност за реализация“. 


Като проследява международната правна система, международните и национални стратегии, и програми, свързани с образованието за устойчиво развитие (ОУР), дипломантката развива тезата за интеркултурното образование  като „точния образователен способ“ в условията на евроинтеграция и глобализация. „ Философията на интеркултурното образование е свързана със създаването на една глобална личност“. В този процес интеркултурното обучение е онзи инструмент, който ни позволява да разберем и приемем многоликия днешен свят, в цялото му културно, човешко и личностно многообразие. „Реализацията на ОУР в българската образователна система е възможна“, заключава Диана, но към момента си остава само на книга. Процесът е дълъг и сложен. Необходими са радикални промени в образователните цели, програми и методи. Подобни промени са постижими с участието и съвместните усилия на държавата, институциите и гражданското общество. Необходимо е такова качество на обучението и образованието, което да гарантира устойчиво развитие. 

Първа награда – Златка Георгиева, магистър (СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуства; Катедра „Специална педагогика“), за дипломна работа на тема „Игровата анимация за емоционално филтриране на деца при прехода от подготвителна група към начално училище“.


Дипломантката разработва интересна тема, която заслужава особено внимание главно по две причини – нейната актуалност и практическо приложение. Златка ни запознава с различните видове игри, образователното им съдържание и специфики, за да ни представи  педагогическата анимация  като една „по-сложна, по-богата и по-синтезираща интерактивна форма на работа в  обучителния процес.“ Анимационният подход е нов подход, който е алтернатива на „битуващия императивен подход в обучението.“ Защитавайки тезата, че традиционното образование не удовлетворява нарастващите потребности на човека, Златка аргументирано изтъква значението на този подход и връзката му с образованието и възпитанието. Водещата хипотеза, която убедително се доказва в изследването е, че „игровата анимация и всички нейни аспекти са също толкова важни за развитието на едно дете, колкото и неговото образование“... . В центъра на вниманието е детето, човекът с неговите индивидуални качества и  потенциал за личностно развитие от най-ранна възраст. Необходим е личностно-ориентиран подход, какъвто е анимационният подход, за да може да се промени насочеността на децата спрямо собствените им възможности.  Днес мисията на    образованието следва да се преориентира ,, ,,от натрупването на знания, към формирането и развитието на творческото мислене, към намиране на нестандартни решения в живота, към промяна на съществуващата действителност и т.н.”  Наложителна е нова, образователна парадигма, която да предложи ,, ,,свободно, отворено, обърнато към човека образование…., което да разкрие уникалното, неповторимото у всяко дете и да създаде оптимални условия за формиране и развитие на личността въз основа на тази уникалност. Едва тогава можем да очакваме като краен резултат формирането на свободни, инициативни и нестандартни личности, с висока степен на компетентност, способни да управляват собствения си живот.“ “

                                

Поради епидемичната обстановка годишната среща, свързана с Коледните празници и приключването на Конкурса, няма да се състои. 

Наградите ще бъдат своевременно преведени по сметка, посочена от победителя/-ителите.

Всеки участник ще получи по пощата ГРАМОТА за участието си в Конкурс 2020.

Части от представените дипломни работи ще бъдат публикувани на сайта, със съгласието на техните автори.